Voorwaarden

Beroepsvereniging

De speltherapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). De NVVS is aangesloten van de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB)

De therapeut is tevens geregistreerd in het register beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (RBCZ)

Aansprakelijkheid

Spelkracht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Klachtenregeling

De speltherapeut staat via het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) ingeschreven bij een erkende geschillen commissie waarmee zij voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

De therapeut handelt naar beroepscode van de FVB en is onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Wanneer men ontevreden is over de behandeling wordt geprobeerd om daar onderling uit te komen. Lukt dit niet dan kunnen klachten gemeld worden bij een klachtenfunctionaris van het Quasir.

Verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind, en de therapeut en de ouder, gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Privacy verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.
 • De kosten van het consult